Tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI
LVI Kynnäs Oy/Verkkokauppa Rejko.fi henkilötietokanta.

REKISTERINPITÄJÄ
LVI Kynnäs Oy/Verkkokauppa Rejko.fi ,Kenttätie 9,61800 Kauhajoki Y-tunnus 0565768-5

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA
Reijo Kynnäs , [email protected], 0500265256

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja
velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin
liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan
konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia
voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
 Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
 Laskutukseen liittyvät tiedot,
 Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
LVI Kynnäs Oy -Verkkokauppa rejko.fi luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön
velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.Ei
säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä käyttävät vain LVI Kynnäksen-verkkokauppa Rejko.fi rekisterin käyttöoikeuden saanut työntekijä.
Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. LVI Kynnäksen Oyverkkokauppa Rejko.fi:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri
sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien
perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Asiakkaat pääsevät rekisterin
sisältämiin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto
säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa
turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen
pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.